โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธิชัย แก้วหล้า
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ปี 2565
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฏา น้อยใจดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน ปี 2565
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลพร ชลวีระชัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการสภานักเรียน ปี 2565
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุพงษ์ ภู่ทอง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ปี 2564
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายพล แซ่ว่าง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน ปี 2564
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนัญพร เคาวฤกษ์
ตำแหน่ง : กรรกมารและเลขานุการสภานักเรียน ปี 2564
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ประกาศคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2564 (หน้า 1)
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ประกาศคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2564 (หน้า 2)
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :