โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่