โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ตำแหน่ง : ปี 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลัย นิลจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางติ๋ม ทองห่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพิรา สอนเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายทรัพย์ มั่นอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัตร ดอกคำแดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรียาษ์ฉัตร คำปลิว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ไสยปา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางแก้วลา ฟูคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.อาคม มาจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ