โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลัย นิลจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเชิด นำฟู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพิรา สอนเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางแก้วลา ฟูคำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ จันทร์มา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายคลอง ยศงาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเชวงศักดิ์ แก้วนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายทรัพย์ มั่นอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.อาคม มาจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ