โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพิน แก้วคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิมพิรา สอนเนียม
ครู คศ.2

นางสุนิษา พูลศรี
ครู คศ.2

นางเกศกษิรา คำฟู
ครูอัตราจ้าง