โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิมพิรา สอนเนียม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุนิษา พูลศรี
ครู คศ.2

นางเกศกษิรา คำฟู
ครูอัตราจ้าง