โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายวุฒิชัย แซ่ย่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (ตณิตศาสตร์)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกัญญาภัทร จันทร์กันนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (ภาษาไทย)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววริษา แซ่ลี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (ตณิตศาสตร์)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอารียา พันธ์บุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (สังคมศึกษา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุดาวัลย์ แซ่ย่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (สังคมศึกษา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายปฏิพัทธ์ หมื่นกล้า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (เคมี)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวงศธร อึ้งธีรกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (เคมี)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเกษมศรี ท้องฟ้าธำรง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (ภาษาไทย)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพรศิริ ไพรวันรักษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (ภาษาไทย)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวถิรดา มั่นภักดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (สังคมศึกษา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวทิพวรรณ เขาอิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (สังคมศึกษา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอารียา มาพุ่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (วิทยาศาสตร์)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2