โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสะอาด หลอมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ