โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยยันต์ ปินนวล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ