โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดาลักษณ์ คำลำปาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววนาลี ทุนมาก
ครูผู้ช่วย

นางชลิดา อุดมวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวอารียา พันธ์บุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวสุดาวัลย์ แซ่ย่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวถิรดา มั่นภักดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวทิพวรรณ เขาอิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร