โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดาลักษณ์ คำลำปาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววนาลี ทุนมาก
ครูผู้ช่วย

นางชลิดา อุดมวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวอารียา พันธ์บุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวสุดาวัลย์ แซ่ย่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร