โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิสา หลอมทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนงนุช มณเฑียรชัย
ครู คศ.3

นางสาวนงค์นุช ระมั่ง
ครู คศ.3

นายวงศธร อึ้งธีรกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

นายปฏิพัทธ์ หมื่นกล้า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร