โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิสา หลอมทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนงนุช มณเฑียรชัย
ครู คศ.3

นางสาวนงค์นุช ระมั่ง
ครู คศ.3