โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลินดา รุ่งเจริญกูล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวุฒิชัย แซ่ย่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาววริษา แซ่ลี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร