โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรทัย ใจใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกัญญาภัทร จันทร์กันนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวเกษมศรี ท้องฟ้าธำรง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวพรศิริ ไพรวันรักษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร