โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรทัย ใจใส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกัญญาภัทร จันทร์กันนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร