โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
บุคลการทางการศึกษา

นายวิทย์ ตาสา
ลูกจ้างประจำ ช่างปูน ช.๔

นางสาวกมนทรรศน์ ภักดิ์อมรศิริ
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม