โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี2566

นางสาวทินศิริ ผัดแสน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (วิทยาศาสตร์)