โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต. อาคม มาจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0865905997
อีเมล์ : akhom_ma@hotmail.com

นางนงนุช มณเฑียรชัย
ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0817079611
อีเมล์ : ka_ropee@hotmail.com

นางพิมพิรา สอนเนียม
ครู คศ.2 หัวหน้าบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
เบอร์โทร : 0956378179
อีเมล์ : Pimpira2507@gmail.com

นางสาวนงค์นุช ระมั่ง
ครู คศ.3 บริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0860925755
อีเมล์ : nongnuch_RAMA@hotmail.com

นายสะอาด หลอมทอง
ครู คศ.3 บริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0954513793
อีเมล์ : manachai107@gmail.com