โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่น
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
พ่นหมอกควันกำจัดยุง
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
รับเกียรติบัตร “การได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จาก สมศ.
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
ส่งเสริมงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนหอพัก
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
รับเกียรติบัตร “โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ระดับ ชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนยุคอัลฟ่า(Gen Alpha) สู่การพัฒนาเป็นพลโลก (SPM.TAK : Young Reporter)
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
รับมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน"
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
แสดงความยินดีกับนักเรียนในการได้รับรางวัล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมทักษะความรู้ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
เข้าร่วมการประชุม “การกำกับติดตาม และสะท้อนคิดการบริหารจัดการ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา”
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
ผู้บริหารโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA)
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
วิทยากรโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65