โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประเมิน ITA ปี 2564 (ระดับ A)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม โดยต้นสังกัด คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประจำปีงบประมาณ 2564 อยู่ในระดับ A (คะแนน 88.01)  มีการพัฒนาจากปีงบประมาณ 2563 (ระดับ C)

โรงเรียนขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในสถานศึกษา

ที่ช่วยประเมินภายใน (ITA=26.17) และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่ช่วยประเมินภายนอก (EIT=23.57)  รวมทั้งบุคลากรที่มีส่วนร่วมจัดทำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT=38.28)
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,12:34   อ่าน 92 ครั้ง