โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
ยินดีต้อนรับคุณครูศรนรินทร์ แสนวิเศษ เข้าสู่รั้วเหลืองดำ
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และ SPM.TAK YOUNG REPORTER”
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุดาลักษณ์ คำลำปาง
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านตาก
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารอัตรากำลังในโรงเรียนมัธยมศึกษาและการพัฒนาวิทยฐานะของข้าราชการครูตามเกณฑ์ ว PA”
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
ร่วมกิจกรรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
สมัครและรับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
รับเกียรติบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม พสน. ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมภูมิรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
ศึกษาดูงานระบบ AMSS++ และ SMSS
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
กิจกรรมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
พิธีทำบุญเปิดป้ายและรับมอบ “อาคารโดม ส.ว.ชรินทร์ หาญสืบสาย”
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66
การฝึกทบทวน ผกท.และผช.ผกท. ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 66