โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด อ๊อดทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” รักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เชษฐตระกูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๘
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ สายหยุด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
ชื่อ-นามสกุล : นายสีไร ต๊ะมูล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ มั่งเชียง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ เมษายน ๒๕๔๓
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ ภูมิถาวร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ทะตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๗ มกราคม ๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : ดร.รัตนา เจริญศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรช เกตุสาคร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต. อาคม มาจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑