โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการการรับสินบน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.63 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.85 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.97 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.99 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.36 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.65 KB