โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาตนเอง ประจำปี 2564 ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

          นายสะอาด  หลอมทอง

          นางนิสา  หลอมทอง

          นางสาวสุดาลักษณ์  คำลำปาง


          นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง

          นางสุนิษา  พูลศรี

          นางสาวอรทัย  ใจใส

          นางสาวลำภู  จันทร์พรม

          นางชลิดา  อุดมวงษ์

          นายวรัญญู  ละม้ายเมือง
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 918.97 KB