โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ภาพกิจกรรม
ยินดีกับนักเรียน ม.6 ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มทร.ล้านนา ตาก : โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
1. นางสาวพิมพ์ลภัส แซ่ย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นายกษิดิ์เดช สูงบุญมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.
นายศรายุทธ หมีใจเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,12:08   อ่าน 111 ครั้ง