โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ภาพกิจกรรม
ยินดีกับนักเรียน ม.6 ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มรภ.กำแพงเพชร : โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
1. นางสาววิไลวรรณ เหลือสุขโสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
2. นางสาวนงคราญ ฉัตรชมภูชวริน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
3. นางสาวนิตยา ลาภเขตค้ำชู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
4. นางสาวนงคราญ โสภาคย์คุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2565,16:21   อ่าน 124 ครั้ง