โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
 
       
มัธยมศึกษาปีที่ 1
17
18
35
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
20
12
32
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
21
21
42
2
รวมมัธยมต้น
58
51
109
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
8
21
29
2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
15
30
45
2
มัธยมศึกษาปีที่ 6
19
14
33
2
 
       
รวมมัธยมปลาย
42
65
107
6
รวมทั้งหมด
100
116
216
10