โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

             1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
             2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
             3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
             4. พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
             5. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
                 สถานศึกษาให้ยกระดับสูงขึ้น