โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  สร้างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีสร้างปัญญา  การศึกษามีมาตรฐาน

ปรัชญาของโรงเรียน   

“ทุ่งฟ้าพัฒนาคน  คนพัฒนาชาติ”